Anglické časy - Predčasy
Články z našej anglickej školy

Anglické časy - Predčasy

Jednoduché „Predčasy“

(Jednoduchý predprítomný čas, jednoduchý predminulý čas a jednoduchý dokonavý budúci čas)

Jednoduché „predčasy“ sa tvoria použitím slovies „have / haven´t“ (mať / nemať), (alebo ekvivalentami v minulom a budúcom čase) a príčastím minulým (pre pravidelné slovesá je príčastie minulé sloveso, plus koncovka -ed). Jednoduché „predčasy“ sa používajú v troch situáciách. Po prvé sa nimi opisuje situácia ako je (bola alebo bude) ovplyvnená niečím skorším ako je sama. Po druhé sa používajú ak hovoríme o zozname alebo počte vecí, ktoré sa neskončili. Nakoniec sa používajú v prípadoch ak jeden z priebehový „predčasy“ by sa bol normálne použil ale nepoužije sa pretože sloveso je stavové. Napríklad:

„I have lost my keys.“

(Nemám klúče pretože som ich stratil niekedy predtým).

„I had never been to the USA before.“

(Nebol som v USA dovtedy, alebo môj počet návštev v USA bol ešte nula).

„I have been to the USA seven times.“

(Bol som v USA sedemkrát, alebo môj terajší počet návštev v USA je sedem).

Priebehové „Predčasy“

(Predprítomný priebehový čas, predminulý priebehový čas, priebehový dokonavý budúci čas)

Priebehové „predčasy“ sa tvoria použitím slovesa „have / haven´t“ (alebo ekvivalentov v minulom a budúcom čase) slovom „been“ a príčastím prítomným (sloveso, plus koncovka -ing). Priebehové „predčasy“ sa používajú v dvoch situáciách. Po prvé sa používajú s dĺžkou času na opis prebiehajúceho času až do konkrétneho bodu v čase. Po druhé, ak sa používajú samostatne majú význam „nedávno“ alebo „v poslednom čase“. Príklad na prvý význam :

„I told him that I had been waiting for a bus for 1hour.“

(Povedal som mu že už čakám na autobus celú hodinu).

Príklad na druhý význam:

„I have been working a lot lately.“

(V poslednom čase veľa pracujem).

Pri prvom význame používame ekvivalentný jednoduchý „predčas“ so stavovými slovesami. Je potrebné povedať, že niektoré ďalšie slovesá ako „live“ (bývať-mať adresu) alebo „work“ (pracovať- mať zamestnávateľa) sa často používajú ako stavové slovesá s „predčasmi“ hoci pri iných časoch sa takto neužívajú. Pri druhom význame (nedávno) sa priebehové časy nezvyknú zamieňať za jednoduché časy dokonca ani so stavovými slovesami, takže môžeme povedať :

„I´ve been wanting to speak to you.“

(Chcel som v poslednom čase a teraz chcem s vami hovoriť).

aj keď sloveso „want“ (chcieť) je stavové sloveso. Avšak nikdy nepoužívame „to be“ (byť) v predprítomom priebehovom čase pretože „been being“ by znelo zvláštne. Niekedy používame jednoduchý „predčas“ dokonca aj s dĺžkou času namiesto predprítomného priebehového času ak je dôraz kladený na výsledok činnosti a nie na samotnú dĺžku času.

V ďalšom článku sa pozrieme na vyjadrenie budúcnosti v angličtine.

Najdi si tu iné články o angličtine.