Anglické členy
Články z našej anglickej školy

Anglické členy

Členy

Člen je slovo, ktoré sa používa na určenie typu informácie podanej podstatným menom. V angličtine sa používajú 3 hlavné členy a to „the“, „an“ a „a“. Niekedy nevieme presne posúdiť ku ktorej časti reči členy prislúchajú. Členy nie sú prídavné mená pretože neopisujú podstatné mená, iba sa k nim prisudzujú. Jazykovedci nazývajú členy determinanty.

Členy majú rozličné funkcie:

Určitý člen (the) sa používa pred jednotnými a množnými podstatnými menami, ktoré odkazujú na príslušného člena skupiny.

The cat is on the black mat. Mačka je na čiernej rohožke.

Neurčitý člen (a, an) sa používa pred podstatnými menami, ktoré odkazujú na akéhokoľvek člena skupiny.

A cat is a mammal. Mačka je cicavec.

Partitívne členy (some a any) určujú neurčité množstvo nepočítateľných podstatných mien alebo neurčité množstvo počítateľných vecí. Avšak je veľmi obvyklé vynechávať tieto slová.

Some cats don´t have tails. Niektoré mačky nemajú chvosty.

Tzv. nulový člen znamená absenciu akéhokoľvek člena. Ak v angličtine myslíme niečo všeobecne člen nepoužívame.

Cats are mammals. Mačky sú cicavce.

Niekedy používame nulový člen namiesto some alebo any.

I need food = I need some food. Potrebujem jedlo = Potrebujem nejaké jedlo.

V angličtine sa určitý člen (the) najviac používa na odkaz na vec alebo osobu, ktorá bola už predtým predstavená, alebo sa o nej vie. Napríklad :

I saw a man and a dog. He was eating an ice cream and the man was eating a sandwich. Videl som muža a psa. Pes jedol zmrzlinu a muž jedol sendvič.

V tomto príklade „a man“ sa stáva „the man“ pretože a „man“ bol v predošlej vete už predstavený a nikto iný už do príbehu zahrnutý nebol. Určité členy majú iba už spomenuté subjekty ako „the man“, alebo jednoznačné predmety, pri ktorých rečník predpokladá, že poslucháč vie o kom/čom sa hovorí.

Naopak neurčité členy sa používajú v situáciách, v ktorých sa predstavuje nový predmet a rečník predpokladá, že poslucháč s týmto predmetom ešte nie je uzrozumený.

There was an old woman who lived in a shoe ... Kde bolo tam bolo žila raz jedna žena v topánke ...

Neurčitý člen ( a/an ) sa používa iba s jednotnými počítateľnými podstatnými menami. Pre nepočítateľné podstatné mená alebo množné čísla podstatných mien sa neurčitý člen nahrádza slovami some alebo few ak sa to vyžaduje.

Zámená a podstatné mená majúce nečíselného determinanta (ako that alebo my atď. ...) a vlastné podstatné mená zvyčajne nepoužívajú členy. Inak jednotné počítateľné podstatné mená majú člen buď a, an, alebo the.

Kedy nepoužívame členy:
Členy nepoužívame v predložkových väzbách, ktoré odkazujú na cestovanie do určitých miest za účelom zúčastnenia sa aktivity v danom mieste. Môžeme napríklad ísť do školy („go to school“ ). Tu predpokladáme, že sa jedná o učiteľa alebo žiaka, ktorí budú buď dávať hodiny, alebo navštevovať kurz. Rodič navštevujúci učiteľa alebo vyzdvihujúci si svoje dieťa by šiel do školy (would go „to the school“), pretože on alebo ona nie sú zahrnutí do normálneho vyučovacieho procesu. Okrem toho, pokým dieťa získa ekvivalent toho istého vzdelania pravdepodobne aj v iných školách, rodič musí ísť do tej školy, v ktorej je dieťa zapísané : dieťa môže byť vyzdvihnuté iba z tej školy, v ktorej je zapísané. Rovnako potrebujete ísť do nemocnice (go „to hospital“) po utrpení nejakého zranenia, avšak ktokoľvek by vás prišiel potom navštíviť šiel by do nemocnice („to the hospital“ ), keďže musí ísť do tej nemocnice kde ležíte. V americkej angličtine (ktorá oponuje neskoršiemu použitiu britskej angličtiny) člen nie je nikdy vynechaný, pretože oba prípady odkazujú na fakt odchodu do nemocnice (as going to „a hospital“ alebo „ the hospital“). Avšak nehovorilo by sa ísť do kina („going to cinema“) aj keď cieľom je zúčastniť sa typickej aktivity, ktorá sa deje v danom mieste ( teda pozeranie filmu ).

V titulkoch správ a pri neformálnom písaní do poznámok alebo denníkov je vynechávaný určitý člen a niektoré iné častice napríklad:

„Must pick up a prescription at pharmacy today“. Musím si dnes vyzdvihnúť recept v lekárni.

Názvy krajín
Pred väčšinu krajín v angličtine nedávame určitý člen, ale pred niektoré áno. Ide o bežne používané mená krajín, ktoré odvodzujeme od mien súostrovných skupín napr. (the Philipines), riek (the Gambia), horských pásiem (the Lebanon), púští (the Sudan), množných čisiel (the Netherlands) a názvov určujúcich systém vládnutia (the United Kingdom, the Czech Republic).

Zdroj : rôzne internetové stránky

Najdi si tu iné články o angličtine.