Maturita z angličtiny. Tipy a triky na písomnú časť
Články z našej anglickej školy

Maturita z angličtiny. Tipy a triky na písomnú časť 2

Ako spraviť písomnú časť maturitnej skúšky 2

Lektor na maturitu z angličtiny is/was/are/were/will be/have been
(2009 Q 21)

Sloveso byť
is = je, teda jednotné číslo a prítomný čas
was = bol, bolo, bola, teda jednotné číslo, minulý čas
are = sme, ste, sú, teda množné číslo, prítomný čas
were = boli, teda množné číslo, minulý čas
Pozor, anglický “you” je vykanie, nie tykanie, tak nasleduje “are” alebo “were”
will be = budúci čas (na naše účely, stačí to vnímať tak)
have been/has been = predprítomný čas.

Výber časov, trpného rodu, kladne / záporne
(2008 Q 22, 27, 2009 Q 23, 25, 30)

Tieto otázky vyžadujú, aby študent riešil iba jednu alebo dve z horeuvedených vecí, (napr. 2009 Q 23 má 4 možnosti – trpný rod alebo nie, a prítomný čas alebo minulý, študenti nemusia riešiť, či treba používať predprítomný čas v zápore, pretože nie je medzi možnosťami)

Čas
Všimnite si iné slová vo vete. Je tam uvedený rok? Je to súčasť príbehu v minulosti? Hovorí sa všeobecne o prítomnom stave? Je to predpoveď do budúcnosti? Ťažké je pre slovenských študentov rozlíšiť, kedy sa používa minulý čas a kedy sa používa predprítomný čas. Tiež ťažké je rozlíšiť prítomný priebehový a jednoduché časy (ale priebehový čas nie je každý rok medzi možnosťami).
Minulý čas v angličtine znamená „vtedy“ a predprítomný čas je niečo ako „zatiaľ“, „už“ atď. Frázy, ktoré „varujú“, že asi má byť použitý predprítomný čas, sú napríklad:
„so far“
„yet“
„already“
„ever“ / „never“
today
this month / this year

Frázy, ktoré nesedia s predprítomným časom sú napríklad:
„in 1970“
„10 years ago“
slovo „when“
„last month“
„last year“

predminulý čas (dovtedy, ešte predtým) bol na teste v roku 2008, aj keď správna odpoveď bol iný čas. Musíte sledovať zmysel vety, a rozhodnúť sa, či to sedí alebo nie. Niektoré, z horeuvedených fráz sa môžu používať aj s predminulým časom. Ďalšie frázy, ktorá sú často s predminulým časom sú „the previous year“ (rok ešte predtým), alebo „till then“ (dovtedy)

prítomný priebehový čas
Tento čas znamená, že niečo sa deje momentálne. (druhá možnosť, jednoduchý čas, znamená, že niečo sa deje stále alebo pravidelne).
Frázy, ktoré sa často používajú s týmto časom sú:
right now
today
at the moment
this week/month/year

Frázy, ktoré sa používajú skôr s jednoduchým časom sú
always
never
usually
often
occasionally
every week/month/year
normally

Takzvané stavové slovesá (teda opisujúce stav, nie činnosť) nemajú priebehové časy. Veľa z nich sú slovesá, ktoré popisujú mentálne procesy, napríklad want, like, believe, know. Have (mať) je skôr stavové, ale have (dať si) je činnosť. Napríklad „I have a coffee every morning, but right now, I’m having an orange juice.“

Všimnite si, že niektoré slová sa nachádzajú na viacerých zoznamoch. Napríklad „never“ (nikdy) môže byť vo vete „I have never played golf“ - Ja som (zatiaľ) nikdy nehral golf. Tiež môže byť vo vete „I never play cards.“. „Nikdy nehrám karty“. Najistejší spôsob je vždy úplne chápať zmysel vety v kontexte celého článku a podľa toho vybrať správny čas.

Trpný rod
„Someone killed him“ / „He was killed“
teda
„Niekto zabil ho“ / „On bol zabitý“
V trpnom rode („He was killed“), veta je ako keby naopak. Väčšinou, v angličtine ten, ktorý to robil, je prvý človek vo vete, a ten ďalší je druhý, ešte po slovese. V trpnom rode, ten, komu bol (je, alebo bude) niečo urobené je prvý, a ten, ktorý to urobil tam ani nemusí byť. Keď veta začína s vecou, skoro vždy bude trpný rod. (teda „podujatie bolo organizované“, a nie „podujatie samo organizovalo niečo iné“). Síce existujú niektoré slovesá, napríklad „interest“, (zaujímať) ktorých podmet môže byť vec. (The book interests me. Tá kniha zaujíma mňa.), ďalšie príklady sú „bore“, „embarrass“ a „excite“. Ale, ak nepoznáte zmysel slovesa, asi bude také sloveso, pričom človek musí byť predmetom, tak ak máte vec v začiatku vety, vyberte trpný rod.

Sloveso „take“ (nepravidelné), 3 osoba, množné číslo. Iné osoby sú rozpísané v zátvorkách, iba ak je rozdiel.

Budúci: They will take. They won’t take

Prítomny jednoduchý: (stále, pravidelne)
They take. (he/she/it takes) They don’t take. (he/she/it doesn’t take)

Prítomný priebehový: (momentálne)
They are taking. They aren’t taking. (iné osoby, viďte sloveso byť)

Predprítomný (už, zatial)
They have taken. (he/she/it has taken)
They haven’t taken (he/she/it/ hasn’t taken)

Minulý (vtedy)
They took. They didn’t take.

Predminulý (dovtedy, ešte predtým)
They had taken. They hadn’t taken.

Sloveso „play“, 3 osoba, množné číslo. Iné osoby sú rozpísané v zátvorkách, iba ak je rozdiel.

Budúci They will work. They won’t work
Prítomny jednoduchý (stále, pravidelne)
They work. (he/she/it works) They don’t work. (he/she/it doesn’t work)
Prítomný priebehový (momentálne)
They are working. They aren’t working. (iné osoby, viďte sloveso byť)

Predprítomný (už, zatial)
They have worked. (he/she/it has worked)
They haven’t worked (he/she/it/ hasn’t worked)

Minulý (vtedy)
They worked. They didn’t work.

Predminulý (dovtedy, ešte predtým)
They had taken. They hadn’t taken.

Trpný rod sa skladá z pomocného slovesa byť a tretieho tvaru slovies (taken, killed). Treba dávať pozor na jednu vec. Ak máme otázku „President Kennedy ________ in 1963“ a možnosti sú „isn’t killed“, „didn’t kill“, „killed“, „was killed“. Vieme, že chceme minulý čas, pretože bol spomenutý rok 1963. Prvá možnosť sa môže niekomu zdať ako minulý čas kvôli koncovke „ed“, ale nie je, prvé sloveso je „is“ (znamená „je zabitý“). Druhá možnosť nemá koncovku „ed“, ale je minulý čas pretože prvé sloveso je „didn’t“. Správna odpoveď je „was killed“, teda (bol zabitý).
Keď vôbec nepoznáte sloveso, niekedy sa dá nájsť správnu odpoveď aj tak. Tu sme ako príklad použili zastaralé slovo, ktoré nebude na teste, ale použili sme ho, aby sme ukázali príklad, ktorý každý nepozná. Ak možnosti sú „will smite“, „have smitten“, „smote“ a „smite“ a veta je „In 1066, the forces of William the Conqueror ______ the armies of King Harold“. Vieme, že „will smite“ musí byť budúci čas (pretože je tam sloveso „will“), a vieme, že „have smitten“ musí byť predprítomný čas, Tiež, vieme, že po „will“ nasleduje sloveso v neskloňovanom tvare, tak vieme, že neskloňovaný tvar tohto slovesa je „smite“ a jeho tretí tvar je „smitten“. Podla toho, vieme, že „smote“ musí byť druhý tvar (minulý čas). Celá veta vyzerá tak, že hovorí o roku 1066, teda „vtedy v minulosti“. Správna odpoveď na túto otázku potom musí byť „smote“.

Najdi si tu iné články o angličtine.