Spory v anglickej gramatike - dôvody.
Články z našej anglickej školy

Spory v anglickej gramatike.

Dôvody

Regionálne dialekty a etnolekty
Na porovnanie k ich všeobecnému vysokému stupňu tolerancie pre dialekty iných anglicky hovoriacich krajín, rozprávači často vyjadrujú opovrhovanie nad črtami určitých regionálnych alebo etnických dialektov ako keď juhoamerická angličtina používa y´all alebo „geordies“ namiesto „yous“ ako osobné zámeno druhej osoby v množnom čísle, alebo neštandardnú formu slovesa byť „to be“ ako napríklad: „ The old dock is under water most of the year“ (starý dok je pod vodou väčšinu roka ) – (Newfoundlandská angličtina) alebo „The dock be under water every other week“ (Dok je pod vodou každý druhý týždeň) (Ebonická angličtina) Takéto opovrhovanie nie je obmedzené iba na gramatické body, rozprávači tak isto často kritizujú regionálne akcenty a slovnú zásobu. Argumenty súvisiace s regionálnymi dialektmi sa musia zameriavať na to čo tvorí štandardnú angličtinu; napríklad odkedy sa úplne odlišné dialekty z mnohých krajín akceptujú ako štandardná angličtina, nie je stále jasné prečo určité regionálne dialekty, ktoré môžu byť dokonca rovnaké s ich štandardnými protipólmi, nie sú tak akceptované.

Záznam
Rozdielne väzby sú akceptovateľné v rozličných záznamoch angličtiny napríklad určená väzba sa často vidí ako príliš formálna alebo príliš neformálna pre danú situáciu. Rečníci nie často rozlišujú medzi „správnou“ angličtinou a angličtinou formálne registrovanou, napríklad oni môžu povedať, že daná väzba je nesprávna pre formálne písanie, ale akceptovateľná v bežnom písaní, alebo v každodennej reči. Zatiaľ čo lingvisti často opisujú väzbu ako byť správny v určitom registri ale nie v inom, anglickí rečníci ako celok majú tendenciu vidieť „správnu angličtinu“ ako jednotnú entitu- či vidieť neformálny register dovoľujúci odchýlky od správnosti, alebo vidieť formálny register ako impozantné syntaktické dodatočné obmedzenie iba za správnosťou alebo oboje.

Tu sú niektoré z najznámejších rozporov v anglickej gramatike. Neexistuje žiadna dohoda či sú nasledujúce slovné spojenia sú správne alebo nie. Všeobecne ty- napríklad „Brushing your teeth is healthy“ (Umývanie zubov je zdravé), slovo „you“ referuje na hocikoho nie len na počúvateľa Postavenie predložky- všeobecne „I do not know what is he talking about“ (Neviem o čom hovorí), slovo „about“ nie je presne pred predmetom ( slovom „what“) Rozdelené neurčitky – napríklad v „ I wanted to really help my mother“ (Skutočne som chcel pomôcť mojej mame), neurčitok „to help“ bol rozdelený slovom „really“

Doplnenie predmetu – napríklad „It is I“ (Som to ja) proti „ It is me“ (To som ja)

Jednotné číslo oni – napríklad „Someone forgot their shoes“ (Niekto zabudol ich topánky.) Niektorí ľudia nechcú používať „his“ (jeho) pretože „his“ by sa pouzívalo keby sme vedeli že ide o muža a nie o ženu.

Používanie „hopefully“ (verme) namiesto „ I hope“ (verím) napríklad „ Hopefully the sun will shine „ (Verme že slnko bude svietiť)

Správne používanie slov „who“ (kto) namiesto „ whom“ (komu)