Spory v anglickej gramatike - dôvody.
Články z našej anglickej školy

Spory v anglickej gramatike.

Dôvody

Sporná anglická gramatika označuje nezhody o tom, či daná stavba vety predstavuje správnu angličtinu. Tieto nezhody sú dosť často značné. Existuje veľa dôvodov, prečo je anglická gramatika protichodná. Tu sú niektoré z bodov:

Žiadne centrálne vedenie
Na rozdiel od jazykov ako francúzština, anglický jazyk nemá riadiaci orgán. Preto rôzni ľudia berú rozdielne príručky za tie, ktorými sa majú riadiť. Iní tvrdia, že napriek neexistencii správnej autority, správnosť sa definuje bežným používaním. Ak sa určitá väzba alebo používanie stane tým správnym, jeho používanie je dostatočne prevažujúce.

Tradície
Staršie, alebo lepšie vybudované väzby, -alebo tie takto chápané- sú často považované za nadradené.

Vzdelanie
V porovnaní s tradíciou veľa novších väzieb a nedávnych inovácií pochádzajú alebo sú spojené s málo vzdelanými alebo neskúsenými používateľmi alebo používateľmi neštandardných rôznorodostí. Takéto používania sú často zamietnuté niektorými rozprávačmi ako chyby alebo kazenie pokým u iných sú prijaté.

Autorita
Používanie široko rešpektovanými autoritami poskytuje kredit a priazeň smerom k špecifickej konštrukcii, napríklad Ernest Hemingway je známy začínaním viet so slovom „a“.

Etymológia
V prípadoch zahrňujúcich skladbu špecifického slova etymológia slova môže podporovať jednu stavbu nad druhú. Napríklad mnohí namietajú k fráze „under the circumstances“, ( pod okolnosťami ) poukazujúc na latinský koreň slova okolnosti, ktorý znamená prsteň, alebo kruh, ktorý sa uzatvára.

Logika a konzistentnosť
Rečníci často namietajú, že určité použitie je mnohokrát viac logické ako iné, alebo že je viac konzistentné s inými nespornými použitiami.

Zrozumiteľnosť
Odkedy je účel jazyka komunikácia podľa griceanských mravných zásad, rozprávač, ktorému sa zdá daná konštrukcia jednoduchšia ako druhá, ju bude skôr považovať za správnu.

Viac o sporoch v anglickej gramatike v ďalšom článku.

Najdi si tu iné články o angličtine.